نقد و بررسی

این انجیر خشک محصول استهبان بوده و مناسب افراد دیابتی است. اندازه آن متوسط ولی از لحاظ قیمتی بسیار مناسب است.