نقد و بررسی

حبه سنجد از پودر سنجد یه همراه مغز تهیه می شود. سنجد برای ترمیم استخوان بندی و بهبود درد مفاصل مفید است.