نقد و بررسی

این خلال پسته طعم مناسبی دارد اما به سبزی خلال پسته درجه یک نیست و کمی به زردی می زند.