نقد و بررسی

این پسته از نوع اکبری بوده و خام می باشد.  علت قیمت مناسب این پسته به این خاطر است که میزان باز بودن دهانه آن کم است و اصطلاحا چفت می باشد و از طرفی پسته ریز هم در آن مشاده می شود.