نقد و بررسی

عناب یکی از میوه های مفید است که باعث بهبود عملکرد قلب می گردد. حبه عناب از پودر حناب بهمراه مغز آن تهیه شده است.