نقد و بررسی

این مغز بادام خارجی بوده و خام می باشد. بعلت سورت مناسب، تمامی مغزها هم اندازه و مرتب می باشند.