نقد و بررسی

این گردو اندازه متوسط و ریز دارد اما تقریبا 75 درصد مغز آن سفید است. پوست آن نه کاغذی و نه سوزنی است بلکه پوست معمولی دارد. پوست رویی کمی تیره است.