نقد و بررسی

این گردو اندازه متوسط دارد اما تقریبا 75 درصد مغز آن سفید است. پوست آن نه کاغذی و نه سوزنی است بلکه پوست معمولی دارد.