نقد و بررسی

آجیل دیابتی شامل برخی از آجیل هاست که طبق مقاله وب سایت healthline برای افراد دیابتی مفید است. این آجیل شامل:

  • پسته
  • مغز بادام
  • انجیر خشک
  • مویز بدون هسته
  • کشمش پیکامی

است. برای خواندن ترجمه مقاله روی مقاله بهترین آجیل ها برای افراد دیابتی کلیک کنید.